VIDEO: TỔNG CỤC THỐNG KÊ – HÀNH TRÌNH VỮNG BƯỚC

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ

Báo cáo  nhằm đánh giá kết quả đã đạt được sau hơn 75 năm xây dựng và phát triển; xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm; chỉ ra những hạn chế, tồn tại để nâng cao nhận thức, trách nhiệm; tăng cường kỷ luật kỷ cương, hiệu lực hiệu quả của hoạt động thống kê nhà nước trong thời gian tới.

  • PHỤ LỤC:

      1. Phụ luc 1

      2. Phụ lục 2, 3

      3. Phụ lục 4, 5, 6

SỰ KIỆN NỔI BẬT NGÀNH THỐNG KÊ 2021