Chiều ngày 9 tháng 12 năm 2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo Đáng giá thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và định hướng xây dựng quyết định Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thống kê và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK, Cục Thống kê Hà Nội và Viện Khoa học Thống kê.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê (HTCT) cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là một trong những nguồn thông tin đầu vào quan trọng của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành; đáp ứng yêu cầu thông tin thống kê phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp ở địa phương; đồng thời, phục vụ nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác. Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (sau đây viết gọn là Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg) bao gồm danh mục chỉ tiêu thống kê và nội dung chỉ tiêu thống kê; trong đó: HTCT cấp tỉnh gồm 20 nhóm với 110 chỉ tiêu: TCTK và Cục Thống kê (CTK) chịu trách nhiệm thu thập 60 chỉ tiêu; Sở, ngành chịu trách nhiệm thu thập 50 chỉ tiêu; HTCT cấp huyện gồm 3 nhóm với 40 chỉ tiêu: Chi Cục Thống kê cấp huyện chịu trách nhiệm thu thập 13 chỉ tiêu; phòng, ban chịu trách nhiệm thu thập 27 chỉ tiêu; HTCT cấp xã gồm 16 chỉ tiêu thuộc 3 lĩnh vực: Đất đai và dân số; Kinh tế; Xã hội, môi trường.

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, TCTK đã tiến hành đánh giá tình hình thu thập, tổng hợp và công bố các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. TCTK đã nhận được 63/63 báo cáo của địa phương về tình hình thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong số 63 báo cáo có 5 CTK tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không gửi phụ lục nêu chi tiết tình hình và kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Về cơ bản các chỉ tiêu thống kê đã được thu thập, công bố: Cấp tỉnh 104/110 chỉ tiêu, cấp huyện 40/40 chỉ tiêu, cấp xã 16/16 chỉ tiêu. Các chỉ tiêu được công bố giúp cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương có thông tin trong quản lý, điều hành ở địa phương.

Trong quá trình thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg đã phát sinh những khó khăn cần thiết phải sửa đổi như: Nguồn số liệu chưa đầy đủ do các Sở, ban, ngành chưa thu thập hoặc có thu thập nhưng không cung cấp cho Cục Thống kê, Chi cục Thống kê; một số cuộc điều tra mẫu của TCTK không đảm bảo suy rộng đến cấp tỉnh, huyện; một số phân tổ chưa phù hợp nên khó thực hiện ở cấp địa phương; nguồn lực địa phương còn nhiều hạn chế, chưa bảo đảm triển khai đầy đủ các chỉ tiêu; nguồn lực địa phương còn nhiều hạn chế, chưa bảo đảm triển khai đầy đủ các chỉ tiêu; danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia thay đổi.

Trên cơ sở kết quả rà soát tình hình thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg, TCTK đã đưa ra một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Dựa vào các kiến nghị đề xuất, các đại biểu tham dự Hội thảo đã đưa ra nhiều ý kiến tích cực nhằm sớm hoàn thiện HTCT cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới cũng như đảm bảo cung cấp thông tin thống kê kịp thời, đầy đủ phục vụ chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế – xã hội của các cấp chính quyền địa phương.