Ngay từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bộ máy chính quyền các cấp được hình thành và đi vào hoạt động. Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết về thông tin kinh tế – xã hội của Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương, ngày 06 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam, tiền thân của Tổng cục Thống kê ngày nay. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn đối với Thống kê Việt Nam.

Trải qua chặng đường 75 năm hình thành và phát triển, ngành Thống kê Việt Nam đã từng bước hoàn thiện về mọi mặt, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu thông tin của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhu cầu thông tin của các đối tượng dùng tin khác, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Các thế hệ công chức, viên chức và người lao động làm công tác thống kê ở bất cứ giai đoạn, hoàn cảnh nào cũng luôn rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để ôn lại quá trình hình thành và phát triển của ngành Thống kê Việt Nam từ khi thành lập đến nay qua từng giai đoạn, Tổng cục Thống kê trân trọng giới thiệu cuốn Kỷ yếu “Ngành Thống kê – 75 năm xây dựng và phát triển”. Nội dung Kỷ yếu gồm 2 phần:

Phần thứ nhất: 75 năm – Những chặng đường hình thành và phát triển;

Phần thứ hai: Các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê .

Mặc dù đã cố gắng trong quá trình biên soạn, song Kỷ yếu này sẽ không tránh khỏi thiếu sót và chưa đáp ứng hết nhu cầu tìm hiểu của quý độc giả, Tổng cục Thống kê mong nhận được những góp ý từ cả trong và ngoài ngành để hoàn thiện, bổ sung trong những lần xuất bản sau./.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ