Năm 2020, ngành Thống kê đã đoàn kết, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020. Ngành Thống kê xác định các sự kiện nổi bật năm 2020, chủ đề và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như sau:

I. Sự kiện nổi bật năm 2020

 1. Cung cấp hệ thống số liệu thống nhất phục vụ đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm của cả nước.
 2. Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ đối với ngành Thống kê.
 3. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Thống kê lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và đại hội Đảng của các đơn vị trong toàn ngành.
 4. Thực hiện báo cáo kịp thời và liên tục cập nhập kịch bản tăng trưởng kinh tế trong điều kiện đất nước chịu tác động của đại dịch Covid-19.
 5. Kiện toàn, đổi mới cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
 6. Đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN về thống kê năm 2020.
 7. Chính thức thực hiện họp báo công bố số liệu định kỳ 6 tháng và cả năm tại các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 8. Thực hiện thành công Đề án 715 về đổi mới quy trình biên soạn tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 9. Chuyển đổi số trong công tác điều hành, quản lý của ngành Thống kê.

II.Chủ đề năm 2021

Chủ động kết nối và thích ứng,
nâng cao hiệu quả hoạt động thống kê

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

 1. Cập nhật diễn biến tình hình kinh tế – xã hội trong và ngoài nước để kịp thời xây dựng báo cáo kinh tế – xã hội và cập nhật kịch bản tăng trưởng phục vụ công tác quản lý điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 2. Triển khai thực hiện chuyển đổi năm gốc 2020.
 3. Tăng cường kết nối và sử dụng dữ liệu hành chính trong công tác Thống kê.
 4. Tăng cường phổ biến thông tin thống kê, kiến thức thống kê để thông tin thống kê trở thành công cụ hữu ích cho các đối tượng dùng tin trong nhận thức và hành động.
 5. Thực hiện thành công Tổng điều tra kinh tế năm 2021.
 6. Xây dựng thành công và triển khai có hiệu quả Chiến lược Phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045.
 7. Sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê và các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động Thống kê.
 8. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ.
 9. Thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực thống kê và xây dựng hệ thống thông tin Thống kê quốc gia.