Trong hai buổi sáng các ngày 26-27 tháng 8 năm 2020, cuộc họp lần thứ 7 của Nhóm Công tác về Thống kê thương mại dịch vụ quốc tế (WGSITS7) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp do Cơ quan Thống kê Phi-lip-pin chủ trì với sự tham dự của Bộ phận Thống kê ASEAN (ASEANstats) thuộc Ban Thư ký ASEAN và các thành viên Nhóm WGSITS từ các quốc gia thành viên ASEAN.

Nhóm WGSITS được thành lập nhằm thúc đẩy sự phát triển và hài hòa hóa số liệu thống kê thương mại dịch vụ quốc tế (SITS) để hỗ trợ ASEAN giám sát lưu lượng dịch vụ tự do trong nội bộ Cộng đồng Kinh tế ASEAN cũng như giữa ASEAN với nền kinh tế toàn cầu. Nhóm WGSITS họp ít nhất mỗi năm một lần.

Mục đích của Cuộc họp lần này nhằm: (1) thực hiện các biện pháp đánh giá các Nguyên tắc hoạt động thống kê của ASEAN (CoP) Mục B (Quy trình Thống kê) và Mục C (Đầu ra Thống kê) thông qua sử dụng công cụ ảnh chụp nhanh; (2) đánh giá và giám sát Kế hoạch công tác của Nhóm WGSITS giai đoạn 2016-2025; (3) thảo luận về tình trạng cung cấp và phổ biến số liệu thống kê thương mại dịch vụ quốc tế; (4) thảo luận về việc cập nhật dữ liệu đặc tả (metadata) SITS; (5) thảo luận về Khung sáng kiến “ASEAN giúp ASEAN”; và (6) thảo luận về chương trình nâng cao năng lực và các hoạt động liên quan đến SITS trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ hội nhập của EU dành cho khu vực ASEAN (ARISE Plus) và Dự án nằm trong Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Úc – Niu Di-lân (AANZFTA).