Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì cuộc họp

Ngày 6 tháng 11 năm 2019, tại Hà Nội, TCTK đã tổ chức cuộc Họp giữa kỳ Ban quản lý Dự án “Cải thiện Hệ thống Thống kê Quốc gia Việt Nam” do Chính phủ I-ta-li-a tài trợ. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện Cơ quan hợp tác và phát triển I-ta-li-a (AICS) Rome và AICS Hà Nội; các thành viên Ban quản lý Dự án của cả hai bên; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị TCTK có liên quan.

Chính phủ I-ta-li-a thông qua AICS đã hỗ trợ TCTK Dự án hỗ trợ kỹ thuật ”Cải thiện hệ thống thống kê quốc gia Việt Nam” trong thời gian 3 năm, bắt đầu từ tháng 4/2018. Trong bài trình bày Tổng quan tiến độ và tình hình thực hiện Dự án, Bà Roberta Fontana, cơ quan Thống kê quốc gia I-ta-li-a (Istat), Giám đốc Dự án cho biết, hiện tại tiến độ thực hiện Dự án đạt được 51%, được đánh giá là rất phù hợp và đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Toàn cảnh cuộc họp

Đại diện đầu mối các Hợp phần Dự án trình bày Báo cáo các hoạt động đã thực hiện tính đến ngày 25/10/2019: (1) Báo cáo các hoạt động đã thực hiện Hợp phần 1 – Xây dựng thể chế; (2) Báo cáo hoạt động đã thực hiện Hợp phần 2 – Năng lượng; (3) Báo cáo các hoạt động đã thực hiện Hợp phần 3 – Môi trường và Biến đổi khí hậu; (4) Báo cáo các hoạt động đã thực hiện Hợp phần 4 – Phổ biến thông tin; (5) Báo cáo các hoạt động đã thực hiện Hợp phần 5 – Công nghệ thông tin (ICT);

Hai bên cũng dành thời gian trao đồi, đánh giá chung tình hình và kết quả các hoạt động đã thực hiện; cập nhật Kế hoạch tổng thể các hoạt động Dự án; lập kế hoạch hoạt động cho giai đoạn tiếp theo; thảo luận việc phối hợp với các nhà tài trợ khác, các sự kiện, hoạt động xúc tiến cũng như thời gian họp Ban quản lý Dự án tiếp theo.