Ông Vũ Thanh Liêm – Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu tại Hội thảo

Sáng ngày 22/11/2018, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với tổ chức Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tổ chức Hội thảo chuyên sâu về các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững liên quan đến trẻ em.

Ông Vũ Thanh Liêm – Phó Tổng cục trưởng TCTK và bà Ngô Thị Quỳnh Hoa, đại diện cho tổ chức UNICEF chủ trì Hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện thống kê một số Bộ, ngành, đại diện một số tổ chức quốc tế, đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK và các chuyên gia tư vấn trong nước.

Sau phát biểu khai mạc Hội thảo của ông Vũ Thanh Liêm – Phó Tổng cục trưởng TCTK, bà Ngô Thị Quỳnh Hoa, đại diện cho tổ chức UNICEF, Hội thảo đã nghe ông Nguyễn Đình Khuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Công nghệ thông tin trình bày báo cáo tóm tắt những nội dung cơ bản liên quan đến quá trình xây dựng các chỉ tiêu này. Theo đó, thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về sự phát triển bền vững; Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã xác định phạm vi của Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt Nam gồm: Các chỉ tiêu phục vụ theo dõi, đánh giá Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; các chỉ tiêu thuộc khung theo dõi, giám sát toàn cầu do Ủy ban kinh tế – xã hội của Liên Hiệp Quốc ban hành mà Việt Nam có khả năng thu thập, tổng hợp phục vụ đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu. Việt Nam trong những năm qua đã đạt được những tiến bộ rất ấn tượng trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, đặc biệt là các mục tiêu liên quan đến trẻ em như: Phổ cập giáo dục tiểu học, giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ… đây chính là cơ sở, động lực để Việt Nam tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến trẻ em bởi trẻ em là một trong những đối tượng quan trọng có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể trong Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững toàn cầu.

Toàn cảnh Hội thảo

Báo cáo tập trung vào những nội dung: (1) Sự cần thiết; mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể; đối tượng, phạm vi, cách tiếp cận, phương pháp rà soát; (2) Rà soát các chỉ tiêu SDG toàn cầu liên quan đến trẻ em tại Việt Nam (Cơ sở pháp lý; các chỉ tiêu phát triển bền vững toàn cầu liên quan đến trẻ em tại Việt Nam; tính khả thi về khả năng biên soạn trong ngắn hạn/trung hạn của các chỉ tiêu SDG toàn cầu về trẻ em tại Việt Nam và yêu cầu về nguồn lực bổ sung); (3) Đề xuất và chuẩn hóa nội dung các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững liên quan đến trẻ em của Việt Nam (Danh mục, chuẩn hóa nội dung: khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố, lộ trình thực hiện, cơ quan chịu trách nhiệm thu thập tổng hợp) và kết luận, khuyến nghị.

Theo dự thảo này, đề xuất danh mục chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững liên quan đến trẻ em của Việt Nam với 27 chỉ tiêu trong SDG có liên quan đến trẻ em để đề xuất vào Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê: 11 chỉ tiêu, Bộ Ytế: 08 chỉ tiêu, Bộ Lao động và Thương binh xã hội: 03 chỉ tiêu; Bộ Giáo dục và Đào tạo: 03 chỉ tiêu; Bộ Công an: 02 chỉ tiêu.

Sau đó là các ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu kết thúc hội thảo ông Vũ Thanh Liêm – Phó Tổng cục trưởng TCTK, giao nhiệm vụ cho Ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý để sớm hoàn thiện dự thảo. Phó Tổng cục trưởng TCTK cảm ơn đại diện tổ chức UNICEF, các tổ chức quốc tế, chuyên gia tư vấn đã hỗ trợ TCTK trong quá trình xây dựng và cảm ơn các đại biểu tham dự hội thảo.