Giáo dục

Ấn phẩm thống kê

Niên giám thống kê tóm tắt 2016

Ấn phẩm gồm số liệu kinh tế – xã hội chủ yếu của cả nước và số liệu thống kê của một số nước, trong đó có các nước thành viên ASEAN.

Ngày đăng: 29/08/2017Kỳ tham chiếu: 2016

Niên giám Thống kê 2016

Niên giám Thống kê là ấn phẩm Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm

Ngày đăng: 30/06/2017Kỳ tham chiếu: 2016Lần công bố sắp tới: 29/06/2018

Niên giám thống kê tóm tắt 2017

Ấn phẩm gồm số liệu kinh tế – xã hội chủ yếu của cả nước và số liệu thống kê của một số nước, trong đó có các nước thành viên ASEAN. Ngoài ra niên giám thống kê tóm tắt còn có đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế – xã hội cả nước năm 2016.

Ngày đăng: 26/06/2017Kỳ tham chiếu: 2017

Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015

Tổng cục Thống kê tập trung lượng hóa kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 thông qua ấn phẩm có tiêu đề “Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2011-2015”.

Ngày đăng: 15/12/2016Kỳ tham chiếu: 2011-2015

Niên giám Thống kê 2015

Niên giám Thống kê là ấn phẩm Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm.

Ngày đăng: 30/06/2016Kỳ tham chiếu: 2015Lần công bố sắp tới: 30/06/2017

1345679