Niên giám Thống kê quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hằng năm, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế – xã hội của cả nước, các vùng kinh tế – xã hội và địa phương. Ngoài ra, nội dung Niên giám Thống kê còn bao gồm số liệu thống kê chủ yếu của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo, phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế của người dùng tin.

Bên cạnh hệ thống biểu số liệu và giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, Niên giám còn phân tích, đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế – xã hội của cả nước và một số ngành, lĩnh vực năm 2021. Theo Kế hoạch, từ Niên giám Thống kê năm 2021, Tổng cục Thống kê chính thức công bố quy mô GDP đánh giá lại và các chỉ tiêu liên quan phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025. Số liệu GDP và một số ngành, lĩnh vực phục vụ biên soạn GDP các năm 2018-2020 là số liệu được tính toán trên cơ sở kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017, kết quả Tổng điều tra Kinh tế năm 2021, kết quả các cuộc điều tra hằng năm chính thức và quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2019, 2020.

Tổng cục Thống kê trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của các Cơ quan, đơn vị, cá nhân về nội dung cũng như hình thức đối với ấn phẩm. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý để Niên giám Thống kê Quốc gia ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong nước và quốc tế.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

ẤN PHẨM KHÁC

Báo cáo Điều tra lao động việc làm Quý IV năm 2018

Báo cáo này sẽ trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 4 năm 2018, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng.

Ngày đăng: 25/02/2020Kỳ tham chiếu: 12/2018

Tờ gấp: Việt Nam - Số liệu thống kê chủ yếu năm 2019

Các số liệu thống kê kinh tế-xã hội chủ yếu của Việt Nam năm 2019

Ngày đăng: 17/01/2020Kỳ tham chiếu: 2019

Báo cáo Lao động việc làm Quý 4 năm 2019

Báo cáo này sẽ trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 4 năm 2019, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng.

Ngày đăng: 29/12/2019Kỳ tham chiếu: 12/2019

Một số chỉ tiêu chủ yếu Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 1/4/2019

Ấn phẩm khái quát nội dung và số liệu nổi bật về các chỉ tiêu: Quy mô và cơ cấu dân số, mức sinh, mức chết, giáo dục, lao động và việc làm, điều kiện ở và sinh hoạt của hộ dân cư.

Ngày đăng: 19/12/2019Kỳ tham chiếu: 2019

Kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019

Nội dung ấn phẩm trình bày về quá trình chuẩn bị, tổ chức thu thập thông tin và kết quả chính thức của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ngày đăng: 19/12/2019Kỳ tham chiếu: 2019