Năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020, Chính phủ đã xác định phương châm hành động của năm: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Năm 2020 là một năm đầy khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của đất nước: đại dịch Covid-19 xảy ra trên toàn cầu làm cho các hoạt động kinh tế bị đình trệ và làm đứt gãy chuỗi cung ứng, gây hậu quả nghiêm trọng tới nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng; thiên tai dị thường, phức tạp gây hậu quả nặng nề, đặc biệt lũ lụt ở miền Trung đã làm hư hỏng cơ sở vật chất, hạ tầng, gây thiệt hại về người và tài sản, tác động xấu tới đời sống của người dân.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ; sự ủng hộ, phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, toàn ngành Thống kê đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, hợp tác, khắc phục khó khăn và hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ đặt ra tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2020 như: (1) Nâng cao chất lượng thông tin thống kê, chất lượng phân tích và dự báo phục vụ kịp thời cho việc đánh giá tình hình, đề ra các giải pháp điều hành kinh tế – xã hội của đất nước; (2) Hoàn thành các cuộc điều tra trong kế hoạch, bảo đảm chất lượng thông tin thu thập; thực hiện thành công Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ; Điều tra doanh nghiệp 2020; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2021; (3) Tiếp tục đổi mới phương pháp chế độ thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; (4) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động thống kê. Tiến hành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dự báo, cảnh báo kinh tế – xã hội, ngành, lĩnh vực; tiến tới kết nối, chia sẻ dữ liệu kinh tế – xã hội thông qua trục liên thông quốc gia; (5) Thực hiện hiệu quả Luật Thống kê, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam, các đề án lớn của ngành như Đề án 715, Đề án thống kê Khu vực kinh tế chưa được quan sát; (6) Thực hiện thành công và hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; sắp xếp bộ máy tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngành; (7) Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê và công tác quản lý tài chính. Thực hiện đúng quy định của Nhà nước về phân bổ, điều hành dự toán kinh phí năm 2020, xây dựng và hoàn thiện các quy định về quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; (8) Thực hiện tốt công tác thống kê nước ngoài và hợp tác quốc tế, tiếp tục mở rộng, tăng cường hội nhập quốc tế, thúc đẩy hợp tác trong công tác thống kê, linh hoạt và đảm bảo hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN về Thống kê năm 2020 trong hoàn cảnh dịch Covid-19 lây lan mạnh trong khu vực; (9) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, ổn định, trong sạch, vững mạnh và phát triển.

Năm 2021 do tiếp tục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tình hình chính trị, kinh tế thế giới dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đồng thời cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Lãnh đạo Tổng cục Thống kê mong đợi tập thể và từng cá nhân đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục có những đổi mới, phối hợp chặt chẽ với các cá nhân, cơ quan liên quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác với chủ đề là “Chủ động kết nối và thích ứng, nâng cao hiệu quả hoạt động thống kê” chào mừng 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam.

Mã QR truy cập vào kho tài liệu phục vụ Hội nghị ngành Thống kê

Các tài liệu bao gồm:

  1. Chương trình hội nghị
  2. Báo cáo Kết quả công tác thống kê năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
  3. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020; phát động phong trào thi đua năm 2021
  4. Tổng kết công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Thống kê giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025
  5. Báo cáo chuyên đề và tham luận
  6. Tổng hợp một số kiến nghị của cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong báo cáo tổng kết năm 2020