Báo cáo này sẽ trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và Việc làm trong quý 1 năm 2020, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng.