Nội dung “Sách trắng hợp tác xã Việt Nam năm 2020” (năm đầu tiên phát hành) gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển hợp tác xã cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2018, gồm 5 phần:
Phần I: Bối cảnh phát triển hợp tác xã đến năm 2018.
Phần II: Tổng quan phát triển hợp tác xã Việt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016-2018.
Phần III: Một số giải pháp phát triển hợp tác xã.
Phần IV: Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2018 (của cả nước).
Phần V: Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2018 (của các địa phương).