Biểu số liệu chủ yếu sơ bộ 4 tháng năm 2012:  Trị giá và mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu; Kim ngạch xuất nhập khẩu phân theo nước, khối nước và vùng lãnh thổ; Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ; Một số mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ.