Biểu số liệu chủ yếu sơ bộ 10 tháng năm 2007: Trị giá xuất, nhập khẩu hàng hoá phân theo nước và vùng lãnh thổ; Trị giá xuất khẩu hàng hoá phân theo nước và vùng lãnh thổ; Trị giá nhập khẩu hàng hoá phân theo nước và vùng lãnh thổ .