Tờ gấp tổng hợp các số liệu thống kê chủ yếu về tình hình kinh tế – xã hội của Việt Nam năm 2019.