Bao gồm biểu số liệu xuất khẩu, nhập khẩu chính thức theo mặt hàng chủ yếu các tháng năm 2014