Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2011 tăng 0,93% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2011 tăng 15,68% so với tháng 12/2010; tăng 23,02% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tám tháng năm nay tăng 17,64% so với bình quân cùng kỳ năm 2010.

Chỉ số giá vàng tháng 8/2011 tăng 8,7% so với tháng trước; tăng 15,33% so với tháng 12/2011và tăng 47,63% so với cùng kỳ năm 2010. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8/2011 tăng 0,26% so với tháng trước; tăng 0,32% so với tháng 12/2011 và tăng 8,64% so với cùng kỳ năm 2010.