Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2011 tăng 1,17% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2011 so với tháng 12/2010 tăng 14,61%; so với cùng kỳ năm trước tăng 22,16%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân bảy tháng năm nay so với bình quân cùng kỳ năm 2010 tăng 16,89%.

Chỉ số giá vàng tháng 7/2011 tăng 0,87% so với tháng trước; tăng 6,10% so với tháng 12/2010 và tăng 34,62% so với cùng kỳ năm 2010. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7/2011 giảm 0,18% so với tháng trước; tăng 0,06% so với tháng 12/2010 và tăng 8,88% so với cùng kỳ năm 2010.