Giá tiêu dùng trong quí I năm nay so với tháng trước và so với tháng 12/2004  năm trước không có biến động khác thường,  diễn ra theo xu hướng tương tự năm 2004 và các năm trước đó: Giá tiêu dùng tháng 3/2005 tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 3,7% so với tháng 12/2004.

So với tháng 12/2004, giá tiêu dùng tháng 3 tăng 3,7%. Tuy nhiên, giá tiêu dùng tháng 3/2005 so với tháng 3/2004 tăng 8,4% và giá bình quân 12 tháng tại thời điểm tháng 3/2005 đã tăng đáng kể, tăng gần 9%, là điều đáng quan tâm trong thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát.

Giá vàng tháng 3 tăng 2% so với tháng trước và chỉ bằng 98,2% giá vàng tháng 12 năm 2004. Giá đô la Mỹ tháng 3 giữ ở mức giá tháng 2 và chỉ tăng 0,1% so với tháng 12/2004.