1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a) Nông nghiệp

Tính đến ngày 15/8, cả nước đã gieo cấy được 1.567,5 nghìn ha lúa mùa, bằng 99,2% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 1.103 nghìn ha, bằng 97,8%; các địa phương phía Nam đạt 464,5 nghìn ha, bằng 102,6%.

Vụ lúa hè thu năm nay cả nước gieo cấy được 2.052,7 nghìn ha, giảm 13,8 nghìn ha so với vụ hè thu năm trước, chủ yếu do đầu vụ xảy ra nắng hạn ở một số tỉnh phía Nam và ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây ngập úng trên diện rộng tại một số địa phương vùng Bắc Trung Bộ. Đến trung tuần tháng Tám, cả nước đã thu hoạch được 945,8 nghìn ha lúa hè thu, chiếm 46,1% diện tích xuống giống và bằng 91,9% cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo của các địa phương, năng suất lúa hè thu năm nay ước tính đạt 54,5 tạ/ha, tăng 0,3 tạ/ha so với vụ hè thu trước, sản lượng ước tính đạt 11,2 triệu tấn, giảm 23 nghìn tấn.

Tính đến giữa tháng Tám, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống được 403,3 nghìn ha lúa thu đông, bằng 91,7% cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều và lịch xuống giống vụ hè thu năm nay muộn hơn so với cùng kỳ.

Đến ngày 15/8, cả nước đã gieo trồng được 930,4 nghìn ha ngô, bằng 95,4% cùng kỳ năm trước; 104,4 nghìn ha khoai lang, bằng 98,2%; 170,8 nghìn ha lạc, bằng 96%; 50 nghìn ha đậu tương, bằng 75,4%;  941,5 nghìn ha rau, đậu, bằng 104,4%.

Đàn trâu của cả nước trong tháng ước tính giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò tăng 2,1%; đàn lợn tăng 0,2%; đàn gia cầm tăng 5,9%. Tính đến thời điểm 23/8/2018, cả nước không còn dịch lở mồm long móng và dịch tai xanh trên lợn; dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày còn ở Nghệ An.

b) Lâm nghiệp

Tính chung 8 tháng, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 138,6 nghìn ha, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 49,6 triệu cây, bằng cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác đạt 7.736 nghìn m3, tăng 9,6%; sản lượng củi khai thác đạt 16,5 triệu ste, giảm 1,7%. Diện tích rừng bị thiệt hại trong 8 tháng là 909,7 ha, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 293,7 ha, giảm 25,8%; diện tích rừng bị chặt phá là 616 ha, giảm 3,8%.

c) Thủy sản

Sản lượng thủy sản tháng Tám ước tính đạt 683,6 nghìn tấn, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 360,8 nghìn tấn, tăng 7%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 322,8 nghìn tấn, tăng 5,1%.

Tính chung 8 tháng, sản lượng thủy sản ước tính đạt 4.929,1 nghìn tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 2.531 nghìn tấn, tăng 6,6%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 2.398,1 nghìn tấn, tăng 5% (sản lượng khai thác biển đạt 2.276,5 nghìn tấn, tăng 5,2%).

  1. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Tám ước tính tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 2,4%; ngành chế biến, chế tạo tăng 16%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,7%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,1%.

Tính chung 8 tháng năm 2018, IIP tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2017. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 13,3%, đóng góp 10,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,4%, đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,5%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 0,3%, làm giảm 0,04 điểm phần trăm mức tăng chung.

  1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Trong tháng Tám, cả nước có 11.655 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 107,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và giảm 11,9% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 9,2 tỷ đồng, giảm 14,9%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 111,2 nghìn người, giảm 3,3%. Trong tháng, cả nước còn có 2.912 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, thấp hơn 2% so với tháng trước; có 6.216 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1.961 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 4.255 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), giảm 22%; có 1.421 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 31%.

Tính chung 8 tháng năm nay, cả nước có 87.448 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 878,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% về số doanh nghiệp và tăng 6,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10 tỷ đồng, tăng 4,3%. Nếu tính cả 1.679,6 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 8 tháng năm 2018 là 2.558,2 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 20.942 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm nay lên gần 108,4 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 8 tháng năm 2018 là 734,7 nghìn người, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong 8 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 63.235 doanh nghiệp (bao gồm 21.575 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 41.660 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), tăng 38,1% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 9.135 doanh nghiệp, tăng 17,8%.

  1. Đầu tư

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 8 tháng năm nay ước tính đạt 183,6 nghìn tỷ đồng, bằng 55,2% kế hoạch năm và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước gồm có: Vốn trung ương quản lý đạt 33,8 nghìn tỷ đồng, bằng 51,3% và giảm 7,6%; vốn địa phương quản lý đạt 149,8 nghìn tỷ đồng, bằng 56,1% và tăng 16,7%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/8/2018 thu hút 1.918 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 13.481,6 triệu USD, tăng 18,1% về số dự án và tăng 0,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, có 736 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 5.584,8 triệu USD, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 8 tháng đạt 19.066,4 triệu USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng năm nay ước tính đạt 11,25 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 8 tháng năm 2018 còn có 4.551 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 5,28 tỷ USD, tăng 50,9% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó có 669 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 1,76 tỷ USD và 3.882 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 3,52 tỷ USD.

Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, trong 8 tháng năm nay bên cạnh 93 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 271,5 triệu USD còn có 22 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 42 triệu USD. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 8 tháng năm 2018 đạt 313,5 triệu USD.

  1. Hoạt động thương mại, vận tải và du lịch

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Tám ước tính đạt 370 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 2.860,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, loại trừ yếu tố giá tăng 8,53% (cùng kỳ năm 2017 tăng 8,36%).

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 7/2018 đạt 20.320 triệu USD, cao hơn 820 triệu USD so với số ước tính. Ước tính tháng Tám, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 20,90 tỷ USD, tăng 2,9% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 155,41 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 45,11 tỷ USD, tăng 17,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 110,30 tỷ USD, tăng 13,4%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 7/2018 đạt 20.955 triệu USD, cao hơn 1.155 triệu USD so với số ước tính. Ước tính tháng Tám, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 21,0 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 152,66 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 61,85 tỷ USD, tăng 11,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 90,81 tỷ USD, tăng 11,4%.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng Bảy nhập siêu 635 triệu USD[1]. Tháng Tám ước tính nhập siêu 100 triệu USD. Tính chung 8 tháng vẫn duy trì xuất siêu với 2,8 tỷ USD[2], trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 19,5 tỷ USD.

Vận tải hành khách 8 tháng đạt 3.047,1 triệu lượt khách, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước và 135,1 tỷ lượt khách.km, tăng 10,4%. Vận tải hàng hóa 8 tháng đạt 1.071,1 triệu tấn, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước và 199,2 tỷ tấn.km, tăng 7,1%.

Khách quốc tế đến nước ta trong tháng Tám ước tính đạt 1.323,5 nghìn lượt người, tăng 11,3% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 10.403,9 nghìn lượt người, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước.

  1. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2018 tăng 0,45% so với tháng trước, CPI bình quân 8 tháng năm nay tăng 3,52% so với bình quân cùng kỳ năm 2017. CPI tháng 8/2018 tăng 2,59% so với tháng 12/2017 và tăng 3,98% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản tháng 8/2018 tăng 0,22% so với tháng trước và tăng 1,54% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 8 tháng năm 2018 tăng 1,38% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.

Chỉ số giá vàng tháng 8/2018 giảm 1,41% so với tháng trước; giảm 0,93% so với tháng 12/2017 và tăng 0,33% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8/2018 tăng 1,12% so với tháng trước; tăng 2,43% so với tháng 12/2017 và tăng 2,44% so với cùng kỳ năm 2017.

  1. Một số tình hình xã hội

Trong 8 tháng năm 2018, cả nước có 99,2 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 38,7% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 395,8 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 40,4%. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói hơn 7,4 nghìn tấn lương thực và 1,6 tỷ đồng.

Tính chung 8 tháng năm 2018, trên địa bàn cả nước xảy ra 11.782 vụ tai nạn giao thông làm 5.366 người chết, 3.249 người bị thương và 5.951 người bị thương nhẹ. Bình quân 1 ngày trong 8 tháng, trên địa bàn cả nước xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, gồm 25 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 24 vụ va chạm giao thông, làm 22 người chết, 13 người bị thương và 25 người bị thương nhẹ.

Trong 8 tháng thiên tai đã làm 150 người chết và mất tích, 107 người bị thương; gần 1,2 nghìn ngôi nhà bị sập đổ và cuốn trôi; 44,5 nghìn ngôi nhà bị ngập nước, sạt lở, hư hỏng và tốc mái; 161 nghìn ha lúa hoa màu bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 7 nghìn tỷ đồng.

Trong 8 tháng, cơ quan chức năng đã phát hiện 9.718 vụ vi phạm môi trường trên địa bàn cả nước, trong đó xử lý 9.074 vụ với tổng số tiền phạt hơn 135,4 tỷ đồng.

Trong tháng 8/2018, trên địa bàn cả nước xảy ra 278 vụ cháy, nổ, làm 7 người chết và 15 người bị thương, thiệt hại ước tính gần 28 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng, cả nước xảy ra 2.738 vụ cháy, nổ, làm 77 người chết và 201 người bị thương, thiệt hại ước tính khoảng 1.442 tỷ đồng./.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ


[1] Ước tính tháng Bảy xuất siêu 300 triệu USD.

[2] Trong đó, 8 tháng xuất siêu sang Hoa Kỳ 21,5 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 18,8 tỷ USD, tăng 10,7%; nhập siêu từ Hàn Quốc 19 tỷ USD, giảm 9,6%; nhập siêu từ Trung Quốc 18 tỷ USD, giảm 0,1%; nhập siêu từ ASEAN 4 tỷ USD, giảm 2,7%.