1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Nông nghiệp

Tính đến ngày 15/4, cả nước gieo cấy được 3.121 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 100,2% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 1.147,9 nghìn ha, bằng 100,3%, riêng vùng Đồng bằng sông Hồng đạt 524,8 nghìn ha, bằng 97,9%; các địa phương phía Nam gieo trồng được 1.973,1 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 100,2% cùng kỳ năm 2017. Đến trung tuần tháng Tư, các địa phương phía Nam đã thu hoạch được 1.525,1 nghìn ha lúa đông xuân, chiếm 77,3% diện tích xuống giống và bằng 94,1% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.401,4 nghìn ha, chiếm 89,1% và bằng 95,4%. Theo báo cáo sơ bộ, năng suất lúa đông xuân vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm nay ước tính đạt 67,1 tạ/ha, tăng 4,5 tạ/ha so với vụ đông xuân trước; sản lượng đạt gần 10,6 triệu tấn, tăng 668,1 nghìn tấn.

Tính đến ngày 15/4, các địa phương phía Nam gieo sạ được 459,8 nghìn ha lúa hè thu, bằng 81,3% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 453,1 nghìn ha, bằng 81,7%, chủ yếu do ảnh hưởng của tiến độ gieo trồng vụ đông xuân ở một số vùng chậm hơn cùng kỳ.

Tính đến giữa tháng Tư, các địa phương trên cả nước đã gieo trồng được 416,7 nghìn ha ngô, bằng 96,3% cùng kỳ năm trước; 66,4 nghìn ha khoai lang, bằng 92,5%; 118,7 nghìn ha lạc, bằng 85,9%; 31,8 nghìn ha đậu tương, bằng 108,5%; 560,6 nghìn ha rau đậu, bằng 100,7%.

Chăn nuôi trâu, bò trong tháng nhìn chung ổn định, chăn nuôi gia cầm đạt khá, riêng chăn nuôi lợn tiếp tục gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ và giá cả. Ước tính tháng Tư, đàn trâu cả nước giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò tăng 2,9%; đàn gia cầm tăng 6,8%; đàn lợn giảm 5,8%. Tính đến ngày 23/4/2018, cả nước không còn dịch cúm gia cầm, dịch lợn tai xanh và dịch lở mồm long móng.

Lâm nghiệp

Trong 4 tháng đầu năm, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 48,3 nghìn ha, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 22,5 triệu cây, giảm 0,2%; sản lượng gỗ khai thác đạt 3.025 nghìn m3, tăng 9,6%; sản lượng củi khai thác đạt 9 triệu ste, tăng 0,6%. Diện tích rừng bị thiệt hại 4 tháng là 308 ha, giảm 26,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 92 ha, giảm 33,8%; diện tích rừng bị chặt phá là 216 ha, giảm 22,6%.

Thủy sản

Sản lượng thủy sản tháng Tư ước tính đạt 704,2 nghìn tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 395,3 nghìn tấn, tăng 5,8%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 308,9 nghìn tấn, tăng 3,3%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, sản lượng thủy sản ước tính đạt 2.090,6 nghìn tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 1.006,1 nghìn tấn, tăng 5,9%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 1.084,5 nghìn tấn, tăng 3,2% (sản lượng khai thác biển đạt 1.034,8 nghìn tấn, tăng 3,3%).

  1. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Tư ước tính tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 12,3%; sản xuất và phân phối điện tăng 9,6%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,6%; khai khoáng giảm 5%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2018, IIP tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 6,6% của cùng kỳ năm 2017. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng cao 14%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,7%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,5%; ngành khai khoáng giảm 1,2%.

  1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Trong tháng Tư, cả nước có 14.510 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 133,5 nghìn tỷ đồng, tăng 79,5% về số doanh nghiệp và tăng 64,5% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 9,2 tỷ đồng, giảm 8,3%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới gần 106,7 nghìn người, tăng 54,7%. Trong tháng, cả nước có 3.281 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 82,2% so với tháng trước; có 6.138 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 71,3%; có 1.378 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 74%.

Tính chung 4 tháng đầu năm nay, cả nước có 41.295 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 412 nghìn tỷ đồng, tăng 4,3% về số doanh nghiệp và tăng 11,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10 tỷ đồng, tăng 6,8%. Nếu tính cả 749 nghìn tỷ đồng của gần 12,2 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2018 là 1.161 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 11.442 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm nay lên hơn 52,7 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 4 tháng đầu năm nay là 332,1 nghìn người, giảm 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong 4 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động 26.277 doanh nghiệp, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 4.699 doanh nghiệp, tăng 15,8%.

  1. Đầu tư

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Tư ước tính đạt 21.625 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 3.838 tỷ đồng; vốn địa phương 17.787 tỷ đồng. Tính chung 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 70,9 nghìn tỷ đồng, bằng 21% kế hoạch năm và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2017 tăng 4,4%), gồm có: Vốn trung ương quản lý đạt 13,1 nghìn tỷ đồng, bằng 19,9% kế hoạch năm và giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước; vốn địa phương quản lý đạt 57,8 nghìn tỷ đồng, bằng 21,2% và tăng 12,3%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/4/2018 thu hút 883 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 3.553,8 triệu USD, tăng 20,3% về số dự án và giảm 27,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, có 303 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 2.244,8 triệu USD, giảm 48,5% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 4 tháng đạt 5.798,6 triệu USD, giảm 37,3% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng đầu năm ước tính đạt 5,1 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 4 tháng năm 2018 còn có 1.863 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 2.262,9 triệu USD, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó có 1.087 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 1,56 tỷ USD và 776 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 703,5 triệu USD.

Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, trong 4 tháng năm 2018 có 34 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đầu tư của phía Việt Nam là 129 triệu USD, đồng thời 4 tháng năm nay có 11 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 24,6 triệu USD. Tính chung vốn cấp mới và tăng thêm, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài trong 4 tháng năm 2018 đạt 153,6 triệu USD.

  1. Hoạt động thương mại, vận tải và du lịch

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2018 ước tính đạt 350,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1.399,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,5% (cùng kỳ năm 2017 tăng 7,0%).

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Tư năm nay ước tính đạt 18,20 tỷ USD, giảm 13,9% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 73,76 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 20,28 tỷ USD, tăng 17,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 53,48 tỷ USD, tăng 19,4%. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Tư ước tính đạt 17,50 tỷ USD, giảm 7,3% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 70,37 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 28,06 tỷ USD, tăng 11,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 42,31 tỷ USD, tăng 9,3%. Cán cân thương mại hàng hóa thực tháng Tư ước tính tiếp tục xuất siêu 700 triệu USD, tính chung 4 tháng đầu năm xuất siêu 3,39 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 7,78 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 11,17 tỷ USD.

Vận tải hành khách 4 tháng đạt 1.492,1 triệu lượt khách, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước và 65,7 tỷ lượt khách.km, tăng 10,7%. Vận tải hàng hóa 4 tháng đạt 524,9 triệu tấn, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước và 97,4 tỷ tấn.km, tăng 6,1%.

Khách quốc tế đến nước ta trong tháng Tư ước tính đạt 1.341,9 nghìn lượt người, giảm 0,1% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta đạt 5.547,3 nghìn lượt người, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước.

  1. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2018 tăng 0,08% so với tháng trước; CPI bình quân 4 tháng đầu năm 2018 tăng 2,80% so với bình quân cùng kỳ năm 2017. CPI tháng 4/2018 tăng 1,05% so với tháng 12/2017 và tăng 2,75% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản tháng 4/2018 tăng 0,05% so với tháng trước và tăng 1,33% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 4 tháng đầu năm tăng 1,34% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.

Chỉ số giá vàng tháng 4/2018 tăng 0,47% so với tháng trước; tăng 3,67% so với tháng 12/2017 và tăng 5,41% so với cùng kỳ năm 2017. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 4/2018 tăng 0,10% so với tháng trước; tăng 0,32% so với tháng 12/2017 và tăng 0,29% so với cùng kỳ năm 2017.

  1. Một số tình hình xã hội

Trong 4 tháng đầu năm 2018, cả nước có 59,4 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 36,7% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 229,8 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 40,6%. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm, các cấp, các ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 4,8 nghìn tấn lương thực.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 6.020 vụ tai nạn giao thông, làm 2.788 người chết, 1.576 người bị thương và 3.060 người bị thương nhẹ. Bình quân 1 ngày trong 4 tháng, trên địa bàn cả nước xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm 23 người chết, 13 người bị thương và 25 người bị thương nhẹ.

Trong tháng 4/2018, trên địa bàn cả nước xảy ra 368 vụ cháy, nổ, làm 21 người chết và 75 người bị thương, thiệt hại ước tính 426,5 tỷ đồng. Trong 4 tháng, cả nước xảy ra 1.453 vụ cháy, nổ, làm 54 người chết và 141 người bị thương, thiệt hại ước tính khoảng 840 tỷ đồng./.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ