1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a) Nông nghiệp

Tính đến trung tuần tháng Hai, cả nước gieo cấy được 2.765,9 nghìn ha lúa đông xuân, tăng 3,2% (tăng 86,5 nghìn ha) so với cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 781,7 nghìn ha, tăng 8,4%; các địa phương phía Nam đạt 1.984,2 nghìn ha, tăng 1,3%, riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.597,9 nghìn ha, tăng 1,9%, trong đó đã có 306,1 nghìn ha lúa đông xuân cho thu hoạch, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính đến giữa tháng Hai, các địa phương trên cả nước gieo trồng được 198,9 nghìn ha ngô, bằng 94,8% cùng kỳ năm trước; 44,9 nghìn ha khoai lang, bằng 99,8%; 10,7 nghìn ha đậu tương, bằng 103,9%; 60,9 nghìn ha lạc, bằng 105,4%; 391,9 nghìn ha rau đậu, bằng 101,6%.

Chăn nuôi trong tháng nhìn chung ổn định, riêng đàn trâu giảm do diện tích chăn thả thu hẹp. Ước tính tháng Hai, đàn bò cả nước tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước; đàn lợn tăng 3%; đàn gia cầm tăng 6%; đàn trâu giảm 2,8%. Đáng chú ý là dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát ổ dịch tại bốn tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên và Thanh Hóa; dịch lở mồm long móng ở lợn xảy ra tại một số địa phương.

b) Lâm nghiệp

Trong 2 tháng đầu năm, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 14,7 nghìn ha, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 6,5 triệu cây, tăng 0,3%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1,7 triệu m3, tăng 0,3%; sản lượng củi khai thác đạt 2,7 triệu ste, giảm 3,2%. Diện tích rừng bị thiệt hại trong 2 tháng là 45,6 ha, giảm 43,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 4,4 ha, giảm 74,7%; diện tích rừng bị chặt phá là 41,2 ha, giảm 34,9%.

c) Thủy sản

Sản lượng thủy sản tháng Hai ước tính đạt 490,3 nghìn tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 232,5 nghìn tấn, tăng 4,3%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 257,8 nghìn tấn, tăng 5,6%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, sản lượng thủy sản ước tính đạt 988,3 nghìn tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 464,7 nghìn tấn, tăng 3,9%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 523,6 nghìn tấn, tăng 5,3% (sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 494,9 nghìn tấn, tăng 5,7%).

  1. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 2/2019 ước tính tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 5%; ngành chế biến, chế tạo tăng 12,8%; sản xuất và phân phối điện tăng 10,9%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,2%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, IIP ước tính tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 13,7% của cùng kỳ năm 2018, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 11,5%, đóng góp 8,9 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,5%, đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,9%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 4,7%, làm giảm 0,7 điểm phần trăm mức tăng chung.

  1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Trong tháng 2/2019, cả nước có 5,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 96,3 nghìn tỷ đồng, giảm 41,5% về số doanh nghiệp và giảm 36,3% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 16,3 tỷ đồng, tăng 8,8%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 56 nghìn người, giảm 48,1%. Trong tháng, cả nước còn có 1.747 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 79,4% so với tháng trước; 2.823 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 73,9%; 1.740 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 85,8%; 1.354 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 24,9%.

Tính chung 2 tháng đầu năm nay, cả nước có 15.979 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 247,4 nghìn tỷ đồng, giảm 14,6% về số doanh nghiệp và tăng 25,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 15,5 tỷ đồng, tăng 46,7%. Nếu tính cả 531,2 nghìn tỷ đồng vốn điều chỉnh của các doanh nghiệp thay đổi vốn đăng ký thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 2 tháng là 778,6 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 10.191 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 48,2% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động lên gần 26,2 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 2 tháng 164 nghìn người, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 2 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 13.519 doanh nghiệp, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước; doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 13.692 doanh nghiệp, trong đó có 7.843 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu năm 2018 để loại bỏ các doanh nghiệp đã thành lập trước đây nhưng trên thực tế không còn hoạt động; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 3.156 doanh nghiệp, tăng 24,8%.

  1. Đầu tư

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm nay ước tính đạt 30.220 tỷ đồng, bằng 9,1% kế hoạch năm và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2018 bằng 8,6% và tăng 10,1%), gồm có: Vốn Trung ương quản lý đạt 4.092 tỷ đồng, bằng 8,8% kế hoạch năm và giảm 29,8%; vốn địa phương quản lý đạt 26.128 tỷ đồng, bằng 9,2% kế hoạch năm và tăng 7,3%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/2/2019 thu hút 514 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 2.444,9 triệu USD, tăng 25,1% về số dự án và tăng 75,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, có 176 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 854,8 triệu USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 2 tháng đạt 3.299,7 triệu USD, tăng 57,8% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 2 tháng năm nay ước tính đạt 2.580 triệu USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 2 tháng năm 2019 còn có 1.039 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 5,17 tỷ USD, gấp 4,1 lần so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có 585 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 4,78 tỷ USD và 454 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 0,39 tỷ USD.

Vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, trong 2 tháng năm nay bên cạnh 5 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 6,05 triệu USD còn có 1 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 200 nghìn USD. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 2 tháng năm 2019 đạt 6,25 triệu USD.

  1. Hoạt động thương mại, vận tải và du lịch

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2/2019 ước tính đạt 390,8 nghìn tỷ đồng, giảm 3% so với tháng trước và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 793,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,28% (cùng kỳ năm 2018 tăng 9,25%).

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 1/2019 đạt 22.076 triệu USD, cao hơn 2.076 triệu USD so với số ước tính. Ước tính tháng Hai, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 14,6 tỷ USD, giảm 33,9% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 3,68 tỷ USD, giảm 47,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 10,92 tỷ USD, giảm 27,4%. Tính chung 2 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 36,68 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 10,72 tỷ USD, tăng 9,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 25,96 tỷ USD (chiếm 70,8% tổng kim ngạch xuất khẩu), tăng 4,3%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 1/2019 đạt 21.260 triệu USD, cao hơn 460 triệu USD so với số ước tính. Ước tính tháng Hai, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 15,5 tỷ USD, giảm 27,1% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,2 tỷ USD, giảm 31,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 9,3 tỷ USD, giảm 23,6%. Tính chung 2 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 36,76 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 15,29 tỷ USD, tăng 11%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 21,47 tỷ USD, tăng 5,1%.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng Một xuất siêu 816 triệu USD[1]. Tháng Hai ước tính nhập siêu 900 triệu USD. Tính chung 2 tháng đầu năm nhập siêu 84 triệu USD[2], trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 4,57 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 4,49 tỷ USD.

Vận tải hành khách 2 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 822,6 triệu lượt khách, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước và 36,9 tỷ lượt khách.km, tăng 10,5%. Vận tải hàng hóa 2 tháng đạt 277,8 triệu tấn, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước và 52,5 tỷ tấn.km, tăng 6,4%.

Khách quốc tế đến nước ta trong tháng Hai ước tính đạt 1.588,2 nghìn lượt người, tăng 5,8% so với tháng trước. Tính chung 2 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 3.089,9 nghìn lượt người, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

  1. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2019 tăng 0,8% so với tháng trước, CPI bình quân 2 tháng đầu năm 2019 tăng 2,6% so với bình quân cùng kỳ năm 2018; CPI tháng 2/2019 tăng 0,9% so với tháng 12/2018 và tăng 2,64% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản tháng 2/2019 tăng 0,48% so với tháng trước và tăng 1,82% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 2 tháng đầu năm nay tăng 1,82% so với bình quân cùng kỳ năm 2018.

Chỉ số giá vàng tháng 2/2019 tăng 1,53% so với tháng trước; tăng 3,81% so với tháng 12/2018 và giảm 0,16% so với cùng kỳ năm 2018. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 2/2019 giảm 0,09% so với tháng trước; giảm 0,49% so với tháng 12/2018 và tăng 2,24% so với cùng kỳ năm 2018.

  1. Một số tình hình xã hội

Trong 2 tháng đầu năm nay, cả nước có 26,8 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 33,1% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 98,3 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 34%. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm, các cấp, các ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 1,7 nghìn tấn gạo.

Công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 được chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Theo báo cáo sơ bộ, kinh phí hỗ trợ cho người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết khoảng 2.347 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ các cấp đã vận động được 1.052 tỷ đồng với 3.297 nghìn suất quà trao cho các hộ nghèo ăn Tết.

Tai nạn giao thông xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán năm nay đã giảm so với năm trước, trong 9 ngày nghỉ Tết xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông, làm 183 người chết và 241 người bị thương[3], bình quân 1 ngày xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm 20 người chết và 27 người bị thương. Tính chung 2 tháng đầu năm, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 2.822 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 1.529 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 1.293 vụ va chạm giao thông, làm 1.356 người chết, 814 người bị thương và 1.355 người bị thương nhẹ.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ


[1] Ước tính tháng Một nhập siêu 800 triệu USD.

[2] Trong đó, 2 tháng nhập siêu từ Trung Quốc 5,6 tỷ USD, tăng 59,2% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Hàn Quốc 4,3 tỷ USD, giảm 9,3%; nhập siêu từ ASEAN 943 triệu USD, giảm 6,3%; xuất siêu sang EU 4,1 tỷ USD, giảm 5,2%.

[3] Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 xảy ra 296 vụ tai nạn giao thông, làm 195 người chết và 199 người bị thương.