Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin cơ bản phản ánh thực trạng và kết quả sản xuất kinh doanh của khu vực hợp tác xã trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân, thuộc địa phương trong cả nước từ năm 2008 đến năm 2011 trên cơ sở cập nhật, tổng hợp thông tin thu được từ các cuộc điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê.

Nội dung ấn phẩm gồm 2 phần:

– Phần 1: Tổng quan sự phát triển của khu vực hợp tác xã giai đoạn 2008-2011.

– Phần 2: Số liệu cơ bản về sự phát triển của khu vực hợp tác xã giai đoạn 2008-2011.