Cuốn sách bao gồm những số liệu cơ bản,có hệ thống, phản ánh điều kiện tự nhiên, diễn biến kinh tế -xã hội của các nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới giai đoạn 1990-2011 và được cấu trúc thành 4 phần chính: (1) Một số chỉ tiêu Kinh tế-Xã hội tổng hợp; (2) Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; (3) Công nghiệp;(4) Dịch vụ và Đầu tư.