Ấn phẩm gồm số liệu kinh tế – xã hội chủ yếu của cả nước và số liệu thống kê của một số nước, trong đó có các nước thành viên ASEAN. Ngoài ra niên giám thống kê tóm tắt còn có đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế – xã hội cả nước năm 2016.