Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006 được tiến hành trên phạm vi cả nước vào thời điểm 1/7/2006 theo Quyết định số 188/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng điều tra của cuộc Tổng điều tra bao gồm toàn bộ các xá, các hộ nông thôn, toàn bộ các đơn vị nông, lâm nghiệp và thủy sản (doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ).

Số liệu chính thức kết quả Tổng điều tra được biên soạn gồm 3 tập:

Tập 1. Kết quả tổng hợp chung. Nội dung cuốn sách gồm những thông tin tổng hợp chung về thực trạng và chuyển biến của  nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Việt Nam.

Tập 2. Nông thôn. Nội dung cuốn sách gồm những thông tin về tình hình cơ bản và kết cấu hạ tầng nông thôn.

Tập 3. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Nội dung cuốn sách gồm những thông tin về lao động, đất, máy móc thiết bị, các đơn vị nông, lâm nghiệp,  thủy sản, kết quả sản xuất và giá thành một số sản phẩm chủ yếu.