Cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 (sau đây gọi tắt là Tổng điều tra) đã được tiến hành lần thứ 4 theo Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ vào thời điểm 01/4/2012 đối với các doanh nghiệp và 01/7/2012 đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.