Kết quả của cuộc điều tra được biên soạn trong báo cáo gồm 3 phần: (A) Những kết quả chủ yếu; (B) Số liệu tổng hợp kết quả điều tra được phân tổ chi tiết theo giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp và vị trí công tác của người trả lời; (C) Phụ lục đính kèm các tài liệu liên quan: Phương án điều tra, Phiếu điều tra giúp cho việc nghiên cứu sâu hơn các thông tin về cuộc điều tra.