Hàng năm, Tổng cục Thống kê biên soạn và phát hành nhiều loại sản phẩm thống kê thường xuyên và không thường xuyên nhằm cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình kinh tế – xã hội của đất nước, trong đó nhiều ấn phẩm tập trung đánh giá, phân tích kết quả các cuộc điều tra và tổng điều tra do ngành Thống kê thực hiện. Tổng cục Thống kê trân trọng giới thiệu danh mục các ấn phẩm thống kê đã và dự kiến sẽ phát hành trong năm 2018.