Nội dung gồm hai phần chính:
Phần thứ nhất: Tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam 5 năm 2011-2015, phân tích kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế qua 5 năm với các nội dung: (i) Tổng quan động thái và thực trạng kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015; (ii) Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô và phát triển doanh nghiệp; (iii) Các ngành kinh tế then chốt; (iv) Một số lĩnh vực xã hội, môi trường chủ yếu.
Phần thứ hai: Số liệu thống kê kinh tế – xã hội Việt Nam 5 năm 2011-2015, bao gồm 250 biểu số liệu thống kê tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 và các Kế hoạch 5 năm trước của cả nước cũng như của các Bộ, ngành, địa phương.