Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm là một trong những sản phẩm thông tin thống kê định kỳ quan trọng của Tổng cục Thống kê. Tổng cục Thống kê tập trung lượng hóa kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 thông qua ấn phẩm có tiêu đề Động thái và thực trạng kinh tế – xã hội Việt Nam 5 năm 2011-2015. Nội dung gồm hai phần chính:

Phần thứ nhất: Tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam 5 năm 2011-2015, phân tích kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế qua 5 năm với các nội dung: (i) Tổng quan động thái và thực trạng kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015; (ii) Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô và phát triển doanh nghiệp; (iii) Các ngành kinh tế then chốt; (iv) Một số lĩnh vực xã hội, môi trường chủ yếu.

Phần thứ hai: Số liệu thống kê kinh tế – xã hội Việt Nam 5 năm 2011-2015, bao gồm 250 biểu số liệu thống kê tổng hợp kết quả
thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 và các Kế hoạch 5 năm trước của cả nước cũng như của các Bộ, ngành, địa phương.