“Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 7 năm đầu thế kỷ XXI” gồm những thông tin phản ánh quá trình phát triển của các doanh nghiệp FDI thời kỳ 2000 – 2006 trên cơ sở cập nhật, tổng hợp các thông tin thu được từ cuộc điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê.

Nội dung ấn phẩm gồm:

– Đánh giá tổng quan hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 7 năm đầu thế kỷ XXI.

– Phần I:          Số liệu cơ bản của toàn bộ doanh nghiệp Việt Nam 7 năm đầu thế kỷ XXI.

– Phần II:         Số liệu cơ bản của doanh nghiệp FDI 7 năm đầu thế kỷ XXI phân theo ngành kinh tế.

– Phần III:       Số liệu cơ bản của doanh nghiệp FDI 7 năm đầu thế kỷ XXI phân theo địa phương và vùng lãnh thổ.