Ấn phẩm “Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản qua 5 năm 2007 – 2012” là một trong các ấn phẩm chuyên đề từ Tổng Điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012. Ấn phẩm bao gồm một số nhận định khái quát về sự phát triển, hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, đóng góp của khu vực này vào tăng trưởng chung của nền kinh tế nước ta, các biểu số liệu tổng hợp về mạng lưới cơ sở, lao động thuộc các ngành kinh tế của toàn quốc.