Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ƣơng tổng hợp và công bố Báo cáo kết quả sơ bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 gồm các nội dung sau:
A. Nhận xét sơ bộ về nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản
B. Số liệu sơ bộ một số chỉ tiêu chủ yếu về nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản.