Cuộc Tổng điều tra đã điều tra toàn bộ 15,35 triệu hộ nông thôn và 840 nghìn hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản ở thành thị để thu thập thông tin cơ bản về hộ; 20.065 trang trại; 9.071 UBND xã để thu thập thông tin về kết cấu hạ tầng kinh tế – kỹ thuật ở nông thôn và 75 nghìn các hộ mẫu ở nông thôn để phục vụ nghiên cứu chuyên đề về một số lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội ở khu vực này.