1. Khái niệm, phương pháp tính

Là toàn bộ doanh thu thuần du lịch lữ hành, gồm doanh thu thuần do bán, tổ chức thực hiện các chương trình du lịch; doanh thu thuần hoạt động đại lý lữ hành (tiền hoa hồng do bán các chương trình du lịch của một doanh nghiệp lữ hành cho khách du lịch, không tổ chức thực hiện chương trình đó); doanh thu từ các dịch vụ khác giúp đỡ khách du lịch…

2. Kỳ công bố: Tháng, quý, năm.

3. Nguồn số liệu

– Điều tra doanh nghiệp;

– Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Cục Thống kê.