Đồ họa thông tin

Infographic hoạt động doanh nghiệp tháng 10 và 10 tháng năm 2020

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10/2020 khởi sắc so với tháng trước. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 10/2020 tăng 18,4% so với tháng 9/2020, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 10,4%.

Ngày đăng: 09/11/2020Kỳ tham chiếu: 10/2020

Infographic chỉ số giá tháng 10 và 10 tháng năm 2020

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng năm 2020 tăng 3,71% so với cùng kỳ năm trước

Ngày đăng: 09/11/2020Kỳ tham chiếu: 10/2020

Infographic công nghiệp tháng 10 và 10 tháng năm 2020

Tính chung 10 tháng năm 2020, IIP ước tính tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với mức tăng 9,5% của cùng kỳ năm 2019.

Ngày đăng: 07/11/2020Kỳ tham chiếu: Tháng 10/2020

Infographic Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2020

Ngày đăng: 04/11/2020Kỳ tham chiếu: 10/2020

Infographic tình hình kinh tế xã hội tháng 10/2020

Tổng quan tình hình kinh tế xã hội tháng Mười và 10 tháng năm 2020.

Ngày đăng: 29/10/2020Lần công bố sắp tới: 29/11/2020

Infographic lâm nghiệp và thủy sản tháng 9 và 9 tháng năm 2020

Ngày đăng: 07/10/2020Kỳ tham chiếu: 9/2020

Infographic Tài khoản quốc gia tháng 9 và 9 tháng năm 2020

Ngày đăng: 07/10/2020Kỳ tham chiếu: 9/2020

Infographic hoạt động doanh nghiệp tháng 9 và 9 tháng năm 2020

Ngày đăng: 07/10/2020Kỳ tham chiếu: 9/2020

Infographic khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2020

Ngày đăng: 07/10/2020

Infographic Chỉ số giá tháng 9 và 9 tháng năm 2020

Ngày đăng: 07/10/2020Kỳ tham chiếu: 9/2020