Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán nhà nước;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/11/2021. Để triển khai thực hiện Luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chi tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị quý Cơ quan cho ý kiến về dự thảo Nghị định nêu trên. Bao gồm:

» 1. Công văn số 9418/BKHĐT-TCTK ngày 31/12/2021 về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định (.pdf)

» 2. Dự thảo Nghị định (.doc)

» 3. Phụ lục 1: Dự thảo nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (.docx)

» 4. Phụ lục 2: Quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (.docx)

» 5. Dự kiến phân công thực hiện (.xlsx)

Đồng thời cho ý kiến về hệ biểu quy định tại Nghị định. Bao gồm:

»1. Công văn số 1019/BKHĐT-TCTK  về việc xin ý kiến hệ biểu quy định tại Nghị định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (.pdf)

»2. Danh sách các biểu mẫu thu thập thông tin đầu vào thực hiện quy trình biên soạn GDP, GRDP (.docx) 

»3. Biểu mẫu áp dụng đối với Bộ, ngành (.xlsx)

»4. Biểu áp dụng cho Tập đoàn, Tổng công ty (.xlsx) 

»5. Biểu áp dụng cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố (.xlsx)

»6. Hướng dẫn ghi biểu áp dụng cho nNân hàng Nhà nước (.docx)

»7. Hướng dẫn cascdh ghi biểu các chỉ tiêu về bảo hiểm và chứng khoán – áp dụng đối với Bộ tài chính (.docx)

Ý kiến góp ý bằng văn bản của quý Cơ quan xin gửi về Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phuongphapchedo@gso.hzwnjjw.com trước ngày 20/01/2022.

(Thông tin chi tiết liên hệ chị Trần Thị Luyến, điện thoại: 021 7304 6666 (máy lẻ 8018); di động 0987 526 428).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Cơ quan.