Ngày 30/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số99/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025, trong đó có nhiệm vụ “Xây dựng khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội”. Nhiệm vụ này do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, các Bộ, ngành và địa phương phối hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý IV năm 2021 (Phụ lục số 3, số thứ tự 84).

Thực hiện nhiệm vụ nói trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo “Khung số liệu thống kê phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm và 5 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp”, bao gồm:

(1) Khung số liệu thống kê phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm và 5 năm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII quy định tại Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 và Phụ lục 4.

(2) Khung số liệu thống kê phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm và 5 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố quy định tại Phụ lục 5.

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và bảo đảm tính khả thi khi thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Bộ, ngành và UBND góp ý dự thảo Khung giám sát, đánh giá nói trên và gửi về Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội trước ngày 05/10/2021.

Tải văn bản dưới đây:

1. Công văn số 6390/BKHĐT-TCTK về góp ý Khung số liệu thống kê phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển KTXH hằng năm và 5 năm (.pdf)

2. Phụ lục (.xlsx)