Tổng điều tra kinh tế năm 2017 – Kết quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011-2016

Nguồn vốn đầu tư nước ngoài là một nguồn lực hết sức quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức đúng đắn vai trò của nguồn vốn này, trong những năm gần đây Việt Nam đã tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài nhằm khai thác một cách có hiệu quả nguồn vốn này.