giải mã số mơ

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2012

Tính đến 15/8/2012, cả nước đã gieo cấy được 1431,4 nghìn ha lúa mùa, bằng 100,5% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đã kết thúc gieo cấy với diện tích đạt 1151,9 nghìn ha, bằng 101%; các địa phương phía Nam gieo cấy 279,5 nghìn ha, bằng 98,4%.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2012

Tính đến 15/7/2012, cả nước đã gieo cấy được 961,3 nghìn ha lúa mùa, bằng 121,9% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc gặp thời tiết thuận lợi nên diện tích gieo cấy đạt 769,2 nghìn ha, bằng 135,7%; các địa phương phía Nam gieo cấy 192,1 nghìn ha, bằng 86,6% do ảnh hưởng lũ rút chậm nên gieo cấy muộn so với lịch thời vụ.

Go to Top
giải mã số mơ Sơ đồ trang web

1234