game phat goc

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 01 năm 2011

Sản xuất nông nghiệp trong tháng Một tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa đông xuân và gieo trồng cây vụ đông trên cả nước. Tính đến ngày 15/01/2011, cả nước đã gieo cấy được 1947,6 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 103,5% cùng kỳ năm trước.

Go to Top
game phat goc Sơ đồ trang web

1234