vô địch quốc gia ý

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2011

Tính đến 15/11/2011, cả nước đã thu hoạch được 1415,4 nghìn ha lúa mùa, chiếm 77,4% diện tích gieo cấy và bằng 97,4% cùng kỳ năm trước, bao gồm: Các địa phương phía Bắc thu hoạch 1098,2 nghìn ha, bằng 96,5%; các địa phương phía Nam thu hoạch 317,2 nghìn ha, bằng 100,4%.

Go to Top
vô địch quốc gia ý Sơ đồ trang web

1234