con mèo con số mấy

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2001

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 5 tháng ước tính đạt 95 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế Nhà nước chiếm 17,5% và tăng 8,2%; khu vực kinh tế cá thể chiếm 65,5% và tăng 6,7%; các khu vực còn lại chiếm 17% và tăng 15,3%.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2001

Giá trị sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm ước tính tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 10,9% (Trung ương quản lý tăng 11,3%; địa phương quản lý tăng 10%); khu vực ngoài quốc doanh tăng 16,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 16,8% .

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý I năm 2001

Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I năm nay vượt trội so với tốc độ tăng 5,6% của quý I/2000 là do khu vực công nghiệp và xây dựng đã nâng cao được tốc độ tăng trưởng từ 7,4% quý I/2000 lên 9,9% quý I năm nay và khu vực dịch vụ cũng tăng từ 4,6% lên 6,1%.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 01 năm 2001

Tháng 1 năm nay trùng với Tết Nguyên đán, nhưng do lượng hàng hoá trên thị trường tương đối phong phú, đa dạng nên nhìn chung giá cả vẫn ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2001 chỉ tăng 0,3% so với tháng 12/2000.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý IV và năm 2008

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2008 theo giá so sánh 1994 ước tính tăng 6,23% so với năm 2007, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,79%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,33%; khu vực dịch vụ tăng 7,2%.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2008

Tính đến ngày 15/11/2008, cả nước đã thu hoạch được 1434,9 nghìn ha lúa mùa, bằng 102,8% cùng kỳ năm 2007, trong đó các địa phương phía Bắc thu hoạch 1134,3 nghìn ha, chiếm 94,3% diện tích gieo cấy và bằng 101,3%; các địa phương phía Nam thu hoạch 300,6 nghìn ha, bằng 109%.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý IV và năm 2000

Theo ước tính sơ bộ, tổng sản phẩm trong nước năm 2000 tăng 6,7% so với năm 1999, trong đó quý I tăng 5,6%; quý II tăng 6,7%; quý III tăng 6,8% và ước tính quý IV tăng trên 7,0%; khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 4,0%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,1%; khu vực dịch vụ tăng 5,6%.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2008

Thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước tháng 10/2008 ước tính đạt 9,9 nghìn tỷ đồng, bao gồm vốn Trung ương đạt 3,5 nghìn tỷ đồng; vốn địa phương đạt 6,4 nghìn tỷ đồng. Tính chung 10 tháng, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện 75,6 nghìn tỷ đồng, đạt 77,1% kế hoạch năm.

Go to Top
con mèo con số mấy Sơ đồ trang web

1234