casino live online

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Sáng ngày 5/10/2018, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tổng điều tra (BCĐ TĐT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (TĐTKT). Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tới dự và chủ trì Hội nghị.

Go to Top
casino live online Sơ đồ trang web

1234